Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Stránka

  • 1

Praktický seminář vyproštění - záchrana ze zamrzlé vodní plochy

Přehrát video
Přehrát video
Na Lipenské vodní nádrži ve Výcvikovém centru VZS ČČK v D. Vltavici proběhl v sobotu 1.3. 08 praktický seminář „Vyproštění a záchrana ze zamrzlé vodní plochy“. Organizátorem semináře byla Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov, záštitu semináři poskytl hejtman Jihočeského kraje. Na organizaci participoval Jihočeský kraj – KÚ, obec Černá v Pošumaví, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Odborné učiliště PO Borovany.

Hlavním důvodem proč byl seminář zorganizován je rostoucí počet rizikových aktivit na zamrzlé vodní ploše, jako jsou lední jachting, lyžování, bruslení, ice kiteing, zimní windsurfing, pěší turistiky a pro Lipno typické zkracování cesty přejížděním jezera motorovými vozidly. V souvislosti s tím vrůstají požadavky kladené na záchranné složky kvalifikovaně, efektivně a rychle zasáhnout. Smyslem bylo také veřejnosti ukázat jak případným rizikům čelit.
Seminář měl několik cílů - prevenci a seznámení odborné veřejnosti s nástrahami na ledu, poznání možností záchrany a sebezáchrany, zvládnutí specifických záchranných technik s vybavením, které mají zúčastněné složky k dispozici a mezinárodní výměna zkušeností ze záchrany osob.
Semináře se aktivně účastnilo na 130 účastníků. Z těchto se do praktických nácviků zapojilo 13 záchranných týmů z Vodní záchranné služby Č. Budějovice, Č. Krumlov, Kladno, Praha, Ústí nad Labem, HZS Č. Budějovice, Č. Krumlov, Tábor, Ostrava, Policie ČR, jednotky sboru dobrovolných hasičů okolních obcí, Jihočeská záchranná brigáda kynologů. Do akce se zapojili i kolegové z Vodní záchranné služby Horního Rakouska a Bavorského červeného kříže, studenti JU zdravotně sociální fakulty a firmy zabývající se prodejem záchranných prostředků – ZAHAS, SAVATRADE a polská firma PRO-BEH. Seminář navazuje na obdobné semináře, které uskutečnila k záchraně z ledu VZS Těrlicko na Těrlické přehradě v letech 2005 a 2006. Extrémní počasí letošního semináře na Lipně asi odradilo od účasti další pozvané týmy městské policie, zdravotnické záchranné služby a další instituce a podnikatelské subjekty, které participují na aktivitách na vodní ploše či v jejím okolí. 
Tématické bloky a pracoviště byly přednášeny a řízeny zkušenými instruktory či členy VZS ČČK (Český Krumlov a Těrlicko). Dopolední přednášky byly věnovány tématům teorie záchrany z ledu, vlastnostem ledu a hypotermie. Tyto doplnily ukázky základních pomůcek jednotlivce (dle zkušeností severských států) pro sebezáchranu – ledovcové bodce, teleskopické hole a házecí pytlík.
Firma ZAHAS předvedla prostředky pro záchranu z ledu od firmy SAVA - nafukovací nosítka a nafukovací lávka. Předvedené ledové záchranné sáňky, používané s úspěchem ve skandinávii a polskými záchranáři jsou vhodné pro použití na velkých vodních plochách. Součástí ledových sáněk je vyprošťovací lano, teleskopický lodní hák, skládací pádla s čepelí, buben s bezpečnostním lanem 100m, 2 ks sekery na led. VZS předvedla nafukovací lávku fa GUMOTEX, kterou by však bylo vhodné doplnit o některé technické prvky. V praxi se však tato výborně osvědčila pro svou jednoduchost a ovladatelnost. HZS Moravskoslezského kraje předvedl vrhač lana záchranného zařízení ResQmax - záchranný projektil vystřelený vzduchem může obsahovat záchranný nafukovací límec či lano k přetažení. Bavorská vodní záchranná služba ukázala již osvědčené ledové nafukovací záchranné saně s níž má krumlovská vodní záchranná služba dobré zkušenosti. 
Bohužel počasí semináři nepřálo, kdy zbytky ledu rozbil v noci vítr a vlny. Nácvik s imitací zaledněné plochy tzv. „na ledu bez ledu“ se již několikrát osvědčil ve výcviku hasičů či záchranářů, kdy byl realizován i na tomto semináři. Dlouhodobé náročné klimatické podmínky (vichřice Ema, déšť, chlad a vysoké vlny) zvyšovaly náročnost nácviku. Většina účastníků semináře se aktivně zapojila do nácviků záchrany na pracovištích simulace zaledněné vodní plochy či záchrany na vodní ploše. Ostatní se jako pozorovatelé snažili vstřebat vše co bylo možné shlédnout a vyzkoušet.
Na břehu se cvičily způsoby záchrany pomocí žebříku, upraveného žebříku s aqua boardem a plovákem či nosítek Sked. Nácvik na suchu byl nesnadnou úlohou, jelikož manipulace s technickými prostředky na terénu je náročnější než na samotném ledě. Ve vodě byla procvičována záchrana nafukovací lávkou od fa GUMOTEX ovládané pažemi i pádly ve dvojici a jedním záchranářem či nafukovací ledové saně bavorských kolegů. I přes vlnobití prokazovala lávka i saně dobrou stabilitu což je předurčuje k možnému využití i jako prostředku pro záchranu na vodě. Účastníci využívali také raft jako technický a opěrný prostředek záchrany z ledu. Došlo také na posouzení osobního zásahu s využitím záchranné vesty, jistícího lana a improvizovaných pomůcek jako nafukovací boby, deska aj. Tyto pomůcky jsou dostupné a jsou či mohou být součástí vybavení každého záchranného týmu.
Mezi nejaktivnější a nejlépe vybavené (vč. praktických zkušeností) se představily záchranné týmy vodní záchranné služby a nasazením pak jednotka HZS Č. Krumlov.
Závěrem lze konstatovat, že seminář plně splnil svůj účel. Došlo k seznámení složek IZS s problematikou vyproštění a záchrany z ledu. Také vzájemné poznání možností techniky a lidského potencionálu je pro úspěšnost řešení záchranné akce mimořádně důležité. Důležité je vyzdvihnout tradiční vysoké nasazení dobrovolníků z řad VZS, HZS, kynologů a dalších, kdy i v extrémním počasí měli zájem se semináře zúčastnit a vybavit se tolik potřebnými dovednostmi a zkušenostmi. Příprava semináře byla náročná a to jak v ohledech vysoce odborných přednášek, zázemí účastníků i příprav terénních pracovišť v extrémním počasí.
K vidění byla souhra složek IZS, která v konečném důsledku přispívá ke zkvalitnění akceschopnosti složek IZS a zvýšení bezpečnosti záchranářů v reálných situacích záchrany při mimořádných událostech.
 
V Českém  Krumlově dne 10.3.2008                                            Ing. Milan Bukáček